Pwysedd Canolog Braced Pv Solar

Safon: Pwysedd Canolog Braced Solar PV

Deunydd: Alwminiwm / dur di-staen / dur

Gorffeniad wyneb: Plaen neu Wedi'i Addasu

Pacio: cartonau gyda phaledi wedi'u furmig

Gallu cyflenwi: 50 tunnell y mis

Wrth i'r galw am ynni solar barhau i dyfu, felly hefyd yr angen am systemau braced PV solar dibynadwy ac effeithlon. Un o'r ffactorau hanfodol i'w hystyried wrth ddewis braced PV solar yw'r pwysau canol y gall ei wrthsefyll. Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod popeth sydd angen i chi ei wybod am bwysau canol mewn cromfachau PV solar, o'r hyn ydyw i sut mae'n effeithio ar berfformiad eich system.

Beth yw braced PV Solar?

Mae braced PV solar yn strwythur cynnal sy'n dal paneli solar yn eu lle, gan ganiatáu iddynt amsugno golau'r haul a'i drawsnewid yn drydan. Daw cromfachau PV solar mewn gwahanol siapiau, meintiau a deunyddiau, yn dibynnu ar y math o banel solar sy'n cael ei ddefnyddio a'r lleoliad gosod. Mae rhai o'r deunyddiau mwyaf cyffredin a ddefnyddir i wneud cromfachau PV solar yn cynnwys alwminiwm, dur di-staen, a dur galfanedig.

Beth yw pwysau canol mewn cromfachau solar ffotofoltäig?

Mae pwysedd canol yn cyfeirio at gapasiti cynnal llwyth braced PV solar, sy'n pennu uchafswm y pwysau y gall ei gynnal. Mynegir pwysau canol yn aml mewn kilopascals (kPa) neu bunnoedd fesul modfedd sgwâr (psi) ac mae'n ffactor hollbwysig i'w ystyried wrth ddewis system braced solar ffotofoltäig.

Pam mae Pwysedd Canolog yn Bwysig mewn cromfachau Solar PV?

Mae pwysau canol yn hanfodol mewn cromfachau solar ffotofoltäig gan ei fod yn effeithio'n uniongyrchol ar gyfanrwydd strwythurol a sefydlogrwydd y system paneli solar. Os na all braced PV solar drin pwysau'r paneli solar, gall arwain at fethiant strwythurol, difrod i'r paneli, a pheryglon diogelwch posibl. Felly, mae dewis system braced solar ffotofoltäig gyda chynhwysedd pwysedd canol uchel yn hanfodol i sicrhau hirhoedledd a pherfformiad eich system paneli solar.

Ffactorau Sy'n Effeithio ar Bwysedd Canolog mewn Cromfachau Solar PV

Gall sawl ffactor effeithio ar gynhwysedd gwasgedd canol system braced PV solar, gan gynnwys:

 • Deunydd: Gall y math o ddeunydd a ddefnyddir i wneud y system fraced effeithio ar ei allu pwysedd canol. Er enghraifft, mae cromfachau dur galfanedig fel arfer â chynhwysedd pwysedd canol uwch na bracedi alwminiwm.
 • Dyluniad: Gall dyluniad y system fraced hefyd effeithio ar ei allu pwysedd canol. Yn nodweddiadol, gall cromfachau â thrawstoriadau mwy trwchus ac wedi'u hatgyfnerthu ymdrin â phwysau canol uwch na'r rhai â thrawstoriadau teneuach.
 • Lleoliad Gosod: Gall y lleoliad gosod hefyd effeithio ar gynhwysedd pwysedd canol system braced PV solar. Efallai y bydd angen gallu pwysedd canol uwch ar fracedi a osodir mewn ardaloedd â llwythi gwynt neu eira uchel i sicrhau sefydlogrwydd a hirhoedledd y system.

Gwahanol Fathau o Gromfachau Solar PV a'u Cynhwysedd Pwysedd Canolog

Mae yna sawl math o fracedi ffotofoltäig solar, pob un â chynhwysedd gwasgedd canol amrywiol. Mae rhai o'r mathau mwyaf cyffredin o fracedi ffotofoltäig solar a'u galluoedd gwasgedd canol yn cynnwys:

 • Cromfachau Mowntio To: Yn nodweddiadol mae ganddynt gapasiti gwasgedd canol o 4-10 kPa.
 • Cromfachau Mowntio Tir: Gall fod â chynhwysedd pwysedd canol o hyd at 50 kPa neu uwch, yn dibynnu ar leoliad a dyluniad y gosodiad.
 • Cromfachau Mowntio Polion: Gall fod â chynhwysedd pwysedd canol o hyd at 10-15 kPa, yn dibynnu ar y lleoliad dylunio a gosod.

Sut i Bennu Pwysedd Canol Braced Solar PV

Er mwyn pennu pwysedd canol braced PV solar, gallwch ymgynghori â manylebau'r gwneuthurwr neu gael peiriannydd strwythurol i gyfrifo'r cynhwysedd pwysedd canol yn seiliedig ar ddeunydd, dyluniad a lleoliad gosod y system fraced. Mae'n hanfodol sicrhau bod y gallu pwysedd canol a gyfrifir yn cwrdd neu'n fwy na phwysau'r paneli solar i sicrhau sefydlogrwydd a hirhoedledd y system.

Sut i Optimeiddio Pwysedd Canol System Braced Solar PV

Er mwyn gwneud y gorau o gapasiti gwasgedd canol system braced PV solar, gellir gweithredu sawl strategaeth, gan gynnwys:

 • Dewis y Deunydd Cywir: Gall dewis system fraced wedi'i wneud o ddeunyddiau cryfder uchel fel dur galfanedig wella cynhwysedd pwysedd canol y system.
 • Atgyfnerthu'r Dyluniad: Gall atgyfnerthu dyluniad y system fraced trwy ychwanegu cynheiliaid trawsdoriadol a bracedi mwy trwchus gynyddu cynhwysedd pwysedd canol y system.
 • Gosodiad Priodol: Gall gosod y system fraced yn gywir, gan gynnwys defnyddio caledwedd priodol a dilyn canllawiau'r gwneuthurwr, sicrhau cynhwysedd pwysedd canol gorau posibl y system.

Manteision Dewis System Braced Solar PV Gwasgedd Uchel

Gall dewis system braced solar ffotofoltäig pwysedd canol uchel gynnig nifer o fanteision, gan gynnwys:

 • Mwy o Sefydlogrwydd System: Gall cynhwysedd pwysedd canol uchel ddarparu'r sefydlogrwydd strwythurol angenrheidiol i gynnal pwysau'r paneli solar, gan leihau'r risg o fethiant strwythurol.
 • Bywyd System Hirach: Gall system braced â chynhwysedd pwysedd canol uchel sicrhau hirhoedledd y system panel solar, gan leihau costau cynnal a chadw ac ailosod.
 • Gwell Cynhyrchu Ynni: Gall system braced PV solar sefydlog a chadarn sicrhau lleoliad ac aliniad gorau posibl y paneli solar, gan arwain at gynhyrchu ynni gwell.

Casgliad

Mae pwysau canol yn ffactor hollbwysig i'w ystyried wrth ddewis system braced PV solar. Mae deall cynhwysedd pwysedd canol y system fraced a sicrhau ei fod yn cwrdd neu'n fwy na phwysau'r paneli solar yn hanfodol i sicrhau perfformiad gorau posibl a hirhoedledd y system. Gall dewis system braced PV solar pwysedd canol uchel gynnig nifer o fanteision, gan gynnwys mwy o sefydlogrwydd system, bywyd system hirach, a chynhyrchiad ynni gwell.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng pwysau canol a chynhwysedd llwyth gwynt mewn cromfachau solar ffotofoltäig?

Mae pwysedd canol yn cyfeirio at gynhwysedd llwyth y system fraced, tra bod cynhwysedd llwyth gwynt yn cyfeirio at allu'r system fraced i wrthsefyll grym y gwynt.

A ellir atgyfnerthu system braced PV solar gyda chynhwysedd pwysedd canol isel?

Oes, gellir atgyfnerthu system braced ffotofoltäig solar gyda chynhwysedd gwasgedd canol isel trwy ychwanegu cynheiliaid trawsdoriadol a bracedi mwy trwchus.

A oes unrhyw reoliadau ynghylch cynhwysedd gwasgedd canol systemau braced ffotofoltäig solar?

Oes, mae yna reoliadau a chodau adeiladu sy'n nodi'r capasiti pwysau canol lleiaf sy'n ofynnol ar gyfer systemau braced PV solar yn seiliedig ar y lleoliad gosod.

A ellir cynyddu cynhwysedd pwysedd canol system braced PV solar ar ôl ei osod?

Mae'n heriol cynyddu cynhwysedd pwysedd canol system braced PV solar ar ôl ei osod. Mae'n hanfodol sicrhau bod gallu pwysedd canol y system fraced yn cwrdd neu'n fwy na phwysau'r paneli solar yn ystod y camau dylunio a gosod cychwynnol.

Beth yw cynhwysedd gwasgedd canol cyfartalog system braced PV solar?

Gall cynhwysedd pwysedd canol system braced PV solar amrywio'n fawr yn dibynnu ar y math o system braced, lleoliad gosod, a dyluniad. Fodd bynnag, mae gan y rhan fwyaf o systemau braced ffotofoltäig solar allu pwysedd canol yn amrywio o 4-50 kPa.